List členom z 23.12.2013

Združenie veriteľov PDSI, Moyzesova 3, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

 V Bratislave dňa 23.12.2013

 Vážení členovia združenia,

začiatkom nového roku prichádza čas bilancovania a preto, by sme vás radi informovali o celoročnej činnosti nášho združenia, ktorou sme sa snažili pohnúť vecami dopredu, a byť tak aspoň o krôčik bližšie k našim, v dobrej viere investovaným financiám do PDSI.

Združenie vykonáva svoju činnosť od konca marca roku 2013. Od tohto obdobia v zmysle stanov Združenia a s ohľadom na jeho ciele, Združenie podalo niekoľko podnetov na štátne orgány, ktoré sú spojené s agendou PDSI a majú v kompetencii túto kauzu riešiť.

Združenie podnetom v druhej polovici roka 2013 podalo sťažnosť na prieťahy v tzv. incidenčných konaniach vedených Okresným súdom Bratislava I. Predseda Okresného súdu Bratislava I na tento podnet Združenia reagoval podaním, ktoré je dostupné aj na webovej stránke Združenia, a v ktorom nás ubezpečil, že napomenie sudcov, ktorým boli pridelené incidenčné žaloby v súvislosti s konkurzom na PDSI, a že zabezpečí, aby táto agenda bola priebežne vybavovaná tak, aby už viac nedochádzalo k prieťahom v týchto konaniach.

Ďalší podnet sa Združenie obrátilo na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, v súvislosti s prešetrením činnosti a hospodárenia Matice slovenskej so zverenými finančnými prostriedkami od štátu, pre podozrenie z nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov na aktivity, ktoré nijako nesúvisia s jej úlohami zvereným štátom, ale ktoré majú byť použité na financovanie činnosti jednej nemenovanej spolupracujúcej advokátskej kancelárie s Maticou slovenskou, ktorá navonok mala ponúkať svoje služby pre poškodených veriteľov PDSI, hlavne však jednej skupiny matičiarov, zadarmo.

Žiaľ, ministerstvo na tento podnet reagovalo negatívne a odpísalo, že nie je kompetentné túto problematiku riešiť.

Združenie sa pravidelne zúčastňovalo aj pojednávaní o tzv. veľkej žalobe PDSI proti Národnej banke Slovenska o náhradu škody vo výške približne 63 000 000 Eur. Aktuálne informovalo svojich členov o termíne pojednávaní a prinášalo informácie o aktuálnom stave súdneho konania.

Združenie v decembri 2013 navštívilo správcu konkurznej podstaty úpadcu PDSI JUDr. Mareka Letkovského, aby mu v snahe napomôcť riešeniu kauzy odovzdalo podkladové materiály k tzv. veľkej žalobe PDSI proti Národnej banke Slovenska o náhradu škody vo výške približne 63 000 000 Eur, ktoré podľa názoru združenia mal mať správca dávno zaistené a pracovať s nimi v danom súdnom konaní, keďže sa objavili v emaily istého občana, pričom sa jedná podľa názoru združenia o základné dokumenty preukazujúce riadenie portfólia PDSI obchodníkom s cenným papiermi CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s..

Začiatkom roka 2014 sme opätovne navštívili správcu konkurznej podstaty a odovzdali sme mu požadované podkladové materiály k tzv. veľkej žalobe, ktoré mu majú slúžiť k podaniu odvolania vo veľkej žalobe PDSI voči NBS o náhradu škody. Súčasne na tomto stretnutí nám správca konkurznej podstaty prisľúbil že bude ďalej pokračovať v uznávaní pohľadávok. Správca konkurznej podstaty nám ústne prisľúbil že bude ďalej pokračovať v uznávaní pohľadávok.

Združenie taktiež svojim členom poskytuje aj poradenskú podporu pri riešení problémov vyskytujúcich sa v súvislosti s konkurzom na PDSI a žalobami o náhradu škody proti Národnej banke Slovenska. Či už ide o otázky, napr. súvisiace s účasťou na pojednávaniach, postupu pri úmrtí niektorých veriteľov, atď. V tejto súvislosti by sme vás chceli informovať že posledný termín na uplatnenie nároku o náhradu škody voči NBS vyprší v apríli tohto roku.  V prípade že nemáte vyriešené tieto záležitosti kontaktujte nás a my vás v tomto smere usmerníme.

Praktickou pomôckou pre veriteľov sa stala aj nami vytvorená a  aktualizovaná webová stránka na adrese www.veriteliapdsi.sk s možnosťou diskusie či vyjadrenia názoru. Na stránke je možné nájsť celú radu dôležitých dokumentov. Týmto vás všetkých na ňu zároveň srdečne pozývame.

Na záver by sme sa rovnako chceli poďakovať za vaše členské príspevky a vysloviť ubezpečenie, že Združenie veriteľov PDSI bude aj v tomto novom roku 2014 pokračovať v obhajovaní záujmov veriteľov PDSI, ale predovšetkým svojich členov.

 Za združenie veriteľov PDSI:

pdsi-podp12

Tento obsah bol zaradený v Archív, Vstupná stránka. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár