List od J.K. zo 7.4.2014

Vážení kolegovia v núdzi!

Vzhľadom na pozitívny ohlas a záujem o  faktografický materiál a vôľu bojovať s “ molochom“ dávam do pozornosti ďalšie fakta ktoré boli VŽDY prístupné každému členovi ktorý sa aspoň trochu zaujímal o „svoje družstvo“ a ktoré si teraz myslím že môžu pomôcť pri obhajobe našich záujmov. Verím, že je medzi členmi viac takých čo majú možno aj iné dokumenty, resp. vedia vyrozprávať ako to skutočne bolo pretože fakty ktoré sa nám a skupinám zainteresovaným na zahladení snaží natlačiť správca… 
Len pre doplnenie – ono sa stačilo len trochu zaujimať o družstvá, vždy bola ochota z vedenia aj mandatárov vysvetliť nejasnosti, nemal som nikdy pocit že by mi predstavenstvo alebo ktokoľvek snažil nejake informácie zatajiť, skôr naopak. Nejakých zasadnutí a aj klubov som sa aj z vlastnej iniciatívy ešte v začiatkoch zúčastnil.

Ale k veci. V ostatnom liste som poukázal na dokumenty preukazujúce riadenie portfolia družstiev zo strany Obchodníka s CP – CAPITÁL  INVEST, (ďalej Obchodník s CP), keďže správca JUDr. Letkovský ich údajne nemal k dispozícii. Všetky spomínané  dokumenty sú súčasťou všetkých žalôb, ktoré družstvá podali, teda aj Žaloby na Slovenskú republiku, ktorú zastupuje pan správca, aj súčasťou Žaloby PDSI na Obchodníka s CP podanou na Okresnom Súde BA 1. dňa 11.6.2010, aj súčasťou Žaloby na poisťovňu CHARTIS EUROPE  a iných.  Samozrejme sú aj na polícii na „Februárke“ a pán Letkovský je v knihe návštev evidovaný ako pravidelný návštevník. Stačilo by aby  pán správca ako dotknutá osoba spisy naštudoval (alebo TO NECHCE????) alebo ich naštudovala aspoň právna zástupkyňa, ktorú najal.  Je možné , že pan správca nevie čo má hľadať. Preto by mal oceniť túto rešerš a nie očierňovať bývalých poctivých členov..
 V súdnych spisoch sú aj ďalšie  dôkazy o riadení portfolia družstiev zo strany Obchodníka s CP a dokumenty o dohľade Národnej banky  Slovenska (ďalej NBS) nad družstvami, z ktorých niektoré dávam opäť do pozornosti.
– Zápis z prerokovania problémov a nezrovnalostí v činnosti družstiev, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.8.2007 v priestoroch NBS – odpoveď  – číslo spisu ODO -9855/2007   , list podpísaný Mgr. Holblingom,  splnomocneným zástupcom družstiev pre komunikáciu s NBS a súčasne prokuristom Obchodníka s CP  ( pred príchodom do Obchodníka s CP pracoval v NBS ) ďalej „Zápis“.
Na rokovaní bolo zástupcami NBS konštatované , že si vyžiadali od družstiev  štruktúru majetku k 31.12.2005 a k 31.12.2006 a zistili, že majetok družstiev je na 100 % tvorený zmenkami jedného emitenta – CI HOLDING,a.s.  Zástupcovia NBS citovali Prospekt investície podľa ktorého by angažovanosť voči jednemu emitentovi nemala prekročiť 30% podiel na celkových aktívach vyhlasovateľa verejnej ponuky. Ďalej upozornili , že 20% celkových prostriedkov má byť uložených vo vysoko likvidných aktívach.   Zástupcovia NBS uviedli, že by bolo vhodné, aby sa v aktívach družstiev nachádzali finančné nástroje aj iných subjektov.
 Ing. Švantner z NBS uviedol, že rozloženie investičného rizika  NBS považuje za jedno z najdôležitejších  kritérií hodnotenia  rizík pri výkone dohľadu bez ohľadu na Prospekt investície.
V odpovedi resp. v „Zápise“ pre NBS Mgr. Holbling reaguje  na výtku NBS  že Obchodník s CP uzavrel s družstvami  Zmluvu o riadení portfolia, pričom v Prospekte investície je uvedené že medzi družstvami a Obchodníkom s CP je  Zmluva o správe portfolia.
 Mgr. Holbling doslova NBS píše:“V súvislosti so zmluvami uzatvorenými medzi spoločnosťami CAPITAL INVEST,o.c.p., a.s. a jednotlivými družstvami úvádzame, že tu došlo  iba k formálnemu pochybeniu označenia  predmetných zmlúv, pričom obsahovo napĺňajú účel zákona, ako i prospektu investície.“
Za zmienku stojí aj list:
– Poskytnutie informácií – družstvá    z 29.1.2008 adresovaný NBS a podpísaný Mgr. Leonard Holbling – v prílohe.
V liste Mgr. Holbling informuje NBS, že družstvá s cieľom  väčšej diverzifikácie finančných rizík požadovanej NBS od 1.1.2008 nakupujú do portfolia družstiev vždy tri zmenky od troch samostatných právnych subjektov namiesto doterajšej jednej zmenky – jedneho emitenta.
 NBS síce Ochodníka s CP za toto konania bez upovedomenia družstiev  v roku 2008 sankcionovala ale s riešením sa uspokojila a život družstiev pokračoval úspešne, bez problémov ďalej.
Ako  z dokumentov vyplýva,  tieto dokumenty dokazujú že NBS  veľmi dobre vedela o všetkom čo a ako sa v družstvách za účasti Obchodníka s CP robí (  taktiež viď. Prokol z kontroly NBS).
 NBS správne pomenúvala  problémy aj prijala jednorázové    opatrenia voči Obchodníkovi s CP, ktoré však boli také minimálne aby nikomu – najmä Obchodníkovi s CP  neublížili ( uložila Ochodníkovi s CP pokutu  vo výške 300 tis. Sk   a vzápätí mu rozšírila licenciu viď. Protokol z kontroly NBS ).
Ako vidno, dôkazy o riadení portfolia družstiev Obchodníkom s CP ako i dohľad NBS nad družstvami  sú nevyvratiteľné. Sú však na mieste obavy, či samotná  rukolapná dostupnosť a vypovedateľnosť týchto  dokumentov  bude stačiť k tomu aby sme sa domohli  spravodlivosti .
  Z dotejšieho priebehu vecí vyplýva, že musíme verejne a  po lopate  veci do nekonečna objasňovať a  v súvislostiach vysvetľovať, pretože málokto z kompetentných chce problematike   rozumieť a málokto z kompetentných chce pravdu počuť alebo sa s našou vecou seriozne zaoberať ( možno by nám pomohol nejaký  p.“Nicholson“). 
Je  na zamyslenie, prečo, keďže dokumenty o nepopierateľnom riadení portfolia družstiev zo strany CAPITAL INVEST, ocp,a.s. sú všeobecne dostupné, nie je u kompetentných vôľa   priznať, že Obchodník s CP portfolio družstiev riadil. A naviac, prečo advokátka NBS sa snaží  súd presvedčiť , že obchodník s CP neriadil portfolio družstiev.
O čo ide, keď Obchodník s CP je už v likvidácii a  zamestnanci Obchodníka s CP sú   pod ochrannými krídlami vplyvných (a poradoxne Obchodníka s CP sa zastáva  aj advokátka NBS).
No ide o to, že ak súd nespochybní riadenie  portfolia družstiev Obchodníkom s CP, inými slovami to bude znamenať, že NBS je  zodpovená za poškodenie členov družstiev, pretože  Obchodník s CP  bol zle dohliadaný NBS  v súvislosti s činnosťou pre družstvá , t.j. obidva subjekty pod dohľadom  boli zle dohliadané NBS.
 Niet žiadnych pochýb, že družstva ako tzv. vyhlasovatelia verejnej ponuky majetkových hodnôt patria obdobne ako Obchodník s CP k subjektom dohliadaným NBS. Vyplýva to z ôsmej časti zákona o cenných papieroch, kde sa v § 135 priamo konštatuje, že dohľad sa o.i. vykonáva“   nad činnosťou vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt“. Taktiež to vyplýva z §144 ods.4. zákona o cenných papieroch a  zo zákona 747/2004 o dohľade nad finančným trhom, za ktorý je zodpovedná výlučne NBS.
Ako vyplýva z kontroly a  Protokolu NBS  z rokov 2007 a 2008 ( viď Protokol ) NBS vytýkala Obchodníkovi s CP,   že“ riadil“ portfolio  družstiev (okrem iného veľmi zle a porušil všetko čo sa dalo) pri čom mal licenciu len na „spravovanie“portfolia. Avšak v  roku 2008 na jeho žiadosť mu NBS tento vyšší stupeň spravovania majetku udelila zmenou licencie zo“ Spravovania portfolia“ na „Riadenie portfolia“  Obmedzila ho pri tom na riadenie portfolia  dcérskym spoločnostiam CI HOLDING – teda aj PDSI a  dcérskym spoločnostiam PDSI – teda dcérskym družstvám EDSI, DDSI a SDSBB a satelitom družstiev.
 Na získanie tejto licencie musel Obchodník s CP výrazne prestavať svoju nemalú organizačnú a personálnu štruktúru ( viď PROFIL Obchodníka s CP), kým nebola podľa požiadaviek NBS. Naopak družstvám stačili na celú činnosť 3  zamestnanci  v jednej kancelárii a družstevná organizačná štruktúru  vrátane zamestnancov nebola pre NBS vôbec zaujímavá . Stále  si pan správca myslíte, že družstvá mali na to, aby si sami riadili portfolia?   Panovi správcovi  asi ušlo, že najprv vznikol  Obchodník s CP, ktorý založil družstvá aby  mohol točiť  nimi nazbierané peniaze. Aj z toho vyplýva, kto hral prvé husle a kto určoval pravidlá hry.
NBS teda presne definovala a teda presne vedela koho portfolio  Obchodník s CP riadi a bude riadiť.
Ďalej nám pán správca JUDr. Letkovský v meily oznamuje, že pani sudkyňa vo svojom výroku  konštatovala, že nebol preukázaný“ nesprávny úradný postup NBS pri dohľade nad finančným trhom“ lebo nie su k tomu preukazné materiály.
Nasledovné fakty naopak jednoznačne preukazujú  nesprávny úradný postup NBS a príčinnú súvislosť medzi konaním resp. nekonaním NBS a vznikom škody. NBS v roku 2007 vykonala kontrolu CI ( viď. Protokol  ) a pri tom sa zaoberala aj zložením portfolia družstiev. Zistila, že portfolio každého z družstiev je tvorené jednou zmenkou CI HOLDING na miesto dlhových nástrojov proexportných spoločností  s patričným rozložením rizika viď.“ Zápis“.
 NBS mohla zabrániť škodám ak by v roku 2007 trvala na skladbe portfolia družstiev v zmysle Prospektu  investície a  ak by uložila Obchodníkovi s CP zjednať nápravu  v štruktúre portfolia podľa Prospektu investície .  Namiesto toho sa nechala učičíkať a  vyškoliť prokuristom Obchodníka s CP, že zmenky   troch spoločností pod kontrolou CI HOLDINGU sú možnou a bezpečnou investíciou pre družstvá viď. „Zápis“.
 A Obchodník s CP portfolio družstiev riadil ďalej.
NBS sa  nemôže vyviniť zo zodpovednosti za poškodenie družstiev a ich členov  a to nie len preto, že nedostatčne kontrolovala činnosť Obchodníka s CP   a činnosť družstiev a nevivodila účinné opatrenia  voči Obchodníkovi s CP. Nesie zodpovednosť tiež preto , že opakovane zanedbávala svoje povinnosti pri kontrole  aktuálnosti „Prospektov investícií „družstiev, ktoré sama schválila a teda mala trvale dbať na ich aktuálnosť. Tým, že NBS neinformovala nás členov družstiev o zisteniach  v družstvách, ktoré znamenali významný odklon od Prospektov investícií , tým nás členov nevarovala pred rizikom, ktoré nám pri investíciach v družstvách hrozílo. Táto povinnosť vyplýva  NBS zo  zákona o cenných papieroch. NBS nás podielnikov ponechávala od roku 2007 v omyle, že družstvá realizujú činnosť v zmysle  schválených Prospektov investícií .
Hlavné pochybenie a súvislosť medzi konaním resp. nekonaním  NBS a škodou družstiev ( členov) je práve v neadekvátnom konaní NBS, keď zistila diametrálny rozdiel v zložení portfolia družstiev oproti ňou schváleným Prospektom investície, v porušení Zmlúv o riadení portfolia  družstiev zo strany Obchodníka s CP, v porušení Zákona o cenných papieroch a v porušení dobrých mravov pri činnosti  Obchodníka s CP pre družstvá.
Ako sme boli svedkami, napriek pochybeniam  Obchodníka s CP v roku 2007, spolupráca Obchodníka s CP a družstiev pokračovala plynule ďalej pod dohľadom NBS až do konca roku  2009 viď. Zápis. V tomto čase bola NBS informovaná o zmene investičnej stratégie družstiev  na základe doporučenia Obchodníka s CP  – viď. Odporúčanie na úpravu investičnej stratégie zo dňa 31.7.2009 ( v prílohe).  Družstvá nadobudli majetkové podiely v projektových spoločnostiach a mali zámer nadobudnúť aj majetkový podiel v Obchodníkovi s CP. (Podľa dôverných informácií , zmena stratégie a tento zámer bol prejednávaný s vtedajším viceguvernérom NBS Ing. Bártom v decembri 2009 – komunikáciu Obchodníka  s CP aj družstiev s NBS obstarával Mgr. Holbling).
Ekonomické procesy v družstvách  permanentne riadil Obchodník s CP – viď.  list Mgr. Holblinga – prokuristu CI  doručený NBS  3.12.2009 nazvaný “ Doplnenie žiadosti na predloženie dokladov“   citujem list :“ Týmto si Vám dovoľujeme v prílohe doplniť finančné analýzy súvisiace s výkonom činnosti riadenia portfolia pre Podielové družstvo slovenské investície, ktoré ste požadovali od našej spoločnosti.“
Dôkazom je aj zamietavý postoj NBS k zámeru  PDSI nadobudnúť majetkový podiel v Obchodníkovi s CP  vyjadrený v rozhodnutí NBS viď. Rozhodnutie NBS zo dňa 29. januára 2010 pod zn.OPK-14203-12/2009 ďalej Rozhodnutie .
Obchodník s CP 8.1. 2010   predložil družstvám Vyúčtovanie k Zmluve o riadení portfolia  źa  štvrtý štvrťrok 2009 , ktoré vykazovalo zhodnotenie členských vkladov nad plánovaných 8 % p.a.  a stiahol si tučnú odmenu. A zrazu z čista jasna ako blesk z jasného neba  prišla Výpoveď  Obchodníka s CP zo zmluvy o riadení portfolia doručená všetkým družstvám 31.3.2010.
Čo sa zrazu stalo?  Nuž, priletel  „hladný“ vplyvný SUP(Y) a primäl poslušných z Obchodníka s CP poslať družstvám “ Výpoveď“ a ukončiť spoluprácu.
A NBS nepomohla slabšej dohliadanej inštitúcii v núdzi napriek opakovaným žiadostiam družstiev o pomoc na všetkých úrovniach  NBS, napriek stretnutiam vedenia družstva na všetkývh úrovniach NBS, napriek našej petícii , napriel listom predsedovi vlády…… Nezakročíla a neurobila opatrenia voči Ochodníkovi s CP , keď bola opakovane družstvami informovaná, že Obchodník s CP vypovedal Zmluvu o riadení portfolia a nevrátil portfolio , hoci Obchodník s CP bol podľa prospektu investícií jediným obhospodarovateľom majetkových hodnôt družstiev – viď. Záznam z pracovného stretnutia  zo dňa 22.4.2010 na pôde NBS. NBS sa tvárila, že sa jej to netýka a družstvá nikdy nedohliadala. Toto tvrdenie je horšie ako keby pripustila nedokonalú  kontrolu, ktorú v skutočnosti vykonávala. Týmto účelovým a lživým tvrdením sa  NBS dostáva do podozrenia z úmyselnej trestnej činnosti
NBS neurobila opatrenia ani vtedy, keď z podnetu družstiev Okresný aj Krajský súd BA dali družstvám za pravdu  a vydali predbežné opatrenie na  bankové účty CI. Nezakročila ani vtedy, keď družstvá požiadali NBS o vyhlásenie insolventnosti Obchodníka s CP.
Takmer celý rok 2010  NBS  robila z podnetu družstiev kontrolu v Obchodníkovi s CP, vykrúcala sa prijať razantné opatrenia , až mu v marci 2011 pod tlakom okolností zobrala licenciu z formálnych dôvodov.
 Rok sa NBS snažila obhájovať Obchodníka s CP a nepripustiť jeho  riadenie portfolia družstiev. Snažíla sa zachovať licenciu Obchodníkovi s CP a všetku  zodpovednosť za krizovú situáciu  preniesť na nechcené družstvá. Dôvod  bol ten, že akcie Obchodníka s CP samozrejme s nepoškodenou licenciou obchodníka   chcela nadobudnúť iná finančná skupina – záujmovo bližšia NBS , o čom  mala NBS v tom istom čase rozhodovať. A to je príčina  vypovedania Zmlúv o riadení portfolia Obchodníkom s CP družstvám a rozhodujúci dôvod kolapsu družstiev. To je aj skrytý dôvod prečo NBS nesúhlasila aby družstvá nadobudli rozhodujúcú majetkovú účasť  a vplyv v Obchodníkovi s CP (a  družstvá uťahala na úradníckych postupoch. viď Rozhodnutie). To je dôvod neoochoty NBS pomôcť družstvám.  Pracovníci Obchodníka s CP sa už videli u iného chlebodárcu aj so ziskami, kde nakoniec aj zakotvili a prenesené zisky boli ich vstupenkou pod jeho ochranné krídla. Toto sú pravé príčiny zániku družstiev.
 Nepomôže nám  vážený pan správca ukázať na SUPA, lieta vysoko. Nám ublížila NBS. tým že nám nepomohla v rozhodujúcej chvíli, tak ako dostalo pomoc veľa bánk v Europe aj na Slovensku, ktoré o ňu požiadali. Boli sme dohliadaný subjekt na finančnom trhu a NBS za nás niesla zodpovednosť. To si pamätajme.
Pre nás investorov je   právne podstatné, že nás   NBS  neinformovala  o  obdržaných informáciach od družstiev a zisteniach zo svojich kontrol, čo je  povinnosť NBS podľa zákona o cenných papieroch.
Právna formulácia pochybenia NBS je nasledovná:
 NBS si nesplnila zákonnú povinnosť, ktorú jej ukladá zákon 747/2004 Z.z.o dohľade v § 1 ods. 1 veta druhá, v zmysle ktorej: cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania hospodárskej súťaže…..
NBS taktiež porušila ustanovenie §135 ods.7 veta druhá zákona o cenných papieroch, ktoré ustanovuje že NBS vykoná u obchodníka s cennými papiermi aspoň raz ročne preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných činností. Na základe vykonaného dohľadu NBS posúdi, či organizácia riadenia obchodníka s cennými papiermi ,prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených činností zodpovedajú obozretnému riadeniu obchodníka s cennými papiermi a súčasne posúdi dostatočnosť krytia rizík vlastnými zdrojmi.  
Družstvu  PDSI ( aj všetkým dcerskym družstvám) ako i nám členom vznikla  škoda v príčinnej súvislosti s nesprávnym úradným postupom NBS:
– pri výkone dohľadu nad činnosťou Obchodníka s CP, ktorý vykonával pre družstvo činnosť podľa Zmluvy o riadení portfolia (ďalej Zmluvy), keď po zistení závažných a podstatných nedostatkov v činnosti obchodníka s CP NBS neurobila riadne a včas úkony potrebné na nápravu zistených nedostatkov, ani na ich zamedzenie do budúcnosti, pričom vedela  a musela vedieť z charakteru zistených porušení , že zistené nedostatky v činnosti Obchodníka s CP zasahujú do práv a  právom chránených záujmov Družstva vo vzťahu k jeho záväzkom voči členom, ktorí mu zverili prostriedky na ich zhodnotenie podľa Prospektu investície, aj keď o nepriaznivom dopade vedela alebo musela vedieť,
– keď NBS vo vzťahu k Družstvu nevykonala potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na majetku, ktorý zverilo Obchodnímovi s CP, a ktorý bol tvorený z vložených prostriedkov jeho členov najmä nie však výlučne neupozornila včas Družstvo na riziká vyplývajúce z činnosti Obchodníka s CP po ich zistení, aby mohlo Družstvo a jednotliví členovia chrániť svoje investície,
– kedˇ NBS nezasiahla včas a účinne voči Obchodníkovi s CP, aj keď bola o problémoch družstva ním informovaná a tým zbytočnými prieťahmi spôsobila, že obchodník s CP mohol pokračovať v protiprávnom konaní na újmu Družstva a jeho členov až do 1.3.2011, keď NBS odobrala Obchodníkovi s CP povolenie na poskytovanie investičných služieb,
– keď nevyhlásila Obchodníka s CP za neschopného plniť záväzky voči klientom na základe podnetu Družstva zo dňa 24.6.2010, ktorým Družstvo podalo podnet podľa § 86 ods 3 zákona o CP          Bankovej rade podnet na vyhlásenie Obchodníka s CP  za neschopného plniť záväzky voči klientom a NBS spôsobila, že Družstvo si nemohlo uplatniť nárok na náhradu  za nedostupný klientský majetok zverený Družstvom Obchodníkovi s CP u Garančného fondu investícií a tak uspokojiť následne nároky svojich členov,
– keď NBS inými zbytočnými prieťahmi, resp. svojou nečinnosťou spôsobila, že neprijala v konaní voči Obchodníkovi s CP vhodné opatrenia – sankcie, ktorými by zabezpečila, že Obchodník s CP by nemohol nakladať so svojím majetkom inak, než za účelom uspokojenia pohľadávky Družstva, resp. jeho členov, aj keď vedela a musela vedieť, že Obchodník s CP pri vykonávaní činnosti porušuje zákon o CP.

Vážení kolegovia
Predpokladám, že po prečítaní dokumentov ťažko može mať niekto pochybnosti  o riadení portfolia  družstiev Obchodníkom s CP.
Vzhľadom na jestvujúce dokumenty o  permanentnom dohľade NBS nad družstvami, NBS nemôže obstáť tvrdenie, že družstvá nekontrolovala a o situácii v družstvách nebola informovaná. Záchranným lanom NBS je na súde spochybniť riadenie portfolia družstiev Obchodníkom s CP a spochybniť súvislosť medzi vznikom škody družstvám resp. členom a jej konaním resp . nekonaním. Aj proti takýmto účelovým pokusom NBS sú  naporúdzi rukolapné dôkazy. Normálnemu človeku  sú súvislosti jasné. Len teraz ide o súboj právnikov a  právne finesy, a na to potrebujeme čestné a erudované právne zastupovanie.  Snáď si to uvedomí aj pan správca.

PS. Vážený pan správca.  Zaoberáte sa mojími iniciálami a trápi vás odkiaľ mám dokumenty. Boli by ste radšej keby sme ich nemali? Nemyslite si,  že sme boli len  klub  naivných dôchodcov. Nezabúdajte že medzi nami boli aj zamestnanci NBS, aj zamestnanci policajného zboru, aj pracovníci súdov na najrôznejších úrovniach, vysokoškolskí profesori a veľa šikovných právnikov, ktorí dokumenty zbierajú a  Vaše počínanie veľmi pozorne vyhodnocujú. Využite čo sa vám ponúka pre dobrú vec a neštvite ľudí. Ak vám niečo chýba alebo si neviete rady – komunikujte s bývalými členmi.
Môžete si byť istý že patrím k poškodeným  a nahnevaným, pretože ste nam neuznali pohľadávku. Len tak este mimochodom – ak by ste trochu poznal život družstevníkov tak by Vám nebolo cudzie že členovia, hlavne tí skôr narodení, postupne darovávali svoje členstvo svojím deťom – obdobne ako ja som ho daroval prvorodenej vnučke. I keď to bol pre iných možno malý peniaz, pre mňa to bolo hodnotné a z oblasti kde žijem to je skutočne aj luxus. Žiaľ vnučka nemá silu a ani záujem sa prezentovať, rovnako ani ja. Uspokojenie pre mna a pre bývalých členov bude ak sa pravda ukáže a ľudom sa vráti čo im patrí a ja verím že praví družstevníci sa nevzdajú.. lebo to je to čo vždy vyznačovalo družstvo a družstevníkov – DRŽAŤ SPOLU!

PF2014!

JK

Tento obsah bol zaradený v Archív, Vstupná stránka. Zálohujte si trvalý odkaz.

4 reakcie na List od J.K. zo 7.4.2014

 1. Miloš Šimon povedal:

  Dobrý večer.
  Prešiel zase rok a naše peniaze si užívajú naďalej zlodeji, čo bude ďalej?
  Skorumpovaná štátna moc a súdy nám nikdy nedajú zapravdu!!!

  PF 2015!!!

 2. Som členom PDSI od roku 2001, manželka ako aj vnúčatá. Snažili sme sa v rámci našich skromných finančných možností vytvoriť si úspory pre starobu a vnúčatám pre pomoc počas štúdií a ich vstupu potom do reálneho života. Presvedčoval som ich o národnej hrdosti a družstevnom zámere. A po 10 rokoch, kedy sa pripravovali plány na oslávenie výročia jestvovania PDSI sa nám dostalo takejto odmeny.
  Som už vo veku 88 rokov a mám veľmi malú nádej, že sa ešte dožijem zadosťučinenia odčinenia krivdy spáchanej väčšinou na nás a žiaľ už mnohých nebohých vekom starých členov PDSI.
  Plne sa stotožňujem s listom J.K. zo 7.4.2014 ĽH.

 3. Som členom PDSI od roku 2001 a mám 88 rokov. Pre členstvo som presvedčil aj manželku a tiež sme založili členstvo pre naše tri vnúčatá. Z našich skromných finančných možností možností sme si chceli vytvoriť niečo pre starobu a vnúčatám,
  aby mali po ukončení štúdií čiastku na vstup do života.
  PDSI sa pripravovalo na oslavu 10.výročia trvania a zámer bol dokonca, aby sme si
  mohli zabezpečiť aj posledné t.j. pohrebné záležitosti a pod. Výsledok ?
  Tam sú naše celoživotné úspory!
  Plne sa stotožnujem s obsahom listu J.K. 7.4.2014 .

 4. Ľudovít Havlovič povedal:

  Som členom PDSI od roku 2001, teraz už vo veku 88 rokov. Pre členstvo som presvedčil aj manželku a založili sme členstvo aj našim trom vnúčatám. Zámer bol, aby sme si my niečo nasporili pre starobu a vnúčatam na pomoc pre vstup do života. Výsledok ???
  My sme sa dožili už vysokej staroby, vnučence ukončili štúdia a vstúpili aj do samostat- ného svojho života. Výsledok ??? Celé naše životné snaženie -úspory!!!
  Plne sa stotožňujem s obsahom listu J.K. 9.4.2014

Pridaj komentár