List prezidentovi zo dňa 29.10.2014

V Bratislave dňa 29.10.2014

Vážený pán Prezident
Andrej Kiska
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
810 00 Bratislava 1

Vážený pán Prezident,
dovoľujeme si obrátiť sa na Vás osobným listom s naliehavou prosbou o pomoc. Sme presvedčení, že ako najvyššia morálna autorita štátu nám môžete pomôcť v záležitosti, ktorá sa bezprostredne dotýka tisícov rodín našej republiky. Už štyri roky márne zápasíme o vrátenie vkladov členom družstva PDSI. Náš projekt vznikol v roku 2000, keď pod hlavičkou Matice slovenskej bolo založené Podielové družstvo slovenské investície so zámerom bezpečne a efektívne investovať prostriedky našich občanov do slovenských projektov. Iniciátorom bol vtedajší predseda Matice slovenskej Ing. Jozef Markuš, DrSc, ktorý sa stal prvým členom a súčasne prvým podpredsedom predstavenstva družstva na celé 10 ročné obdobie. Družstvo si získalo dôveru 3200 členov a naakumulovalo približne 25 mil. EUR. V družstve zhodnocoval svoje voľné prostriedky aj Matičný fond s 1500 akcionármi, pričom Nadácia matice slovenskej takto zhodnocovala Národný poklad zozbieraný domácimi i zahraničnými Slovákmi. Členmi družstva sa stali aj podpredsedovia Matice, riaditelia Domov Matice a mnohé významné osobnosti športu, vedy, umenia, profesori vysokých škôl, podnikatelia, ako aj dôchodcovia. Družstvo otvorilo svoju kanceláriu aj v Amerike pre amerických a kanadských Slovákov. Viacerí Slováci – členovia Slovenskej LIGY žijúci v USA nevedia pochopiť, že pod dohľadom Národnej banky Slovenska môže prísť k defraudácii úspor drobných sporiteľov bez náhrady a bez následkov.

Družstvo nadviazalo vo svojej činnosti na sporiteľné družstvá, ktoré v minulom storočí zakladal na Slovensku Samuel Jurkovič. Dnes tieto družstvá úspešne pracujú v 98 štátoch sveta a združujú milióny členov. Žiaľ NBS v kritickej chvíli naše sporiteľné družstvá nepodržala. Pred viceprezidentom Svetového združenia sporiteľných družstiev pánom Branchom v roku 2009 riaditeľ odboru dohľadu nad kapitálovým trhom NBS zastupujúci viceguvernéra vyhlásil, že nevidí dôvod prečo rozvíjať segment sporiteľných družstiev na Slovensku. Podielové družstvo na rozdiel od početných nebankoviek malo od roku 2002 schválený Prospekt investície, ktorý schválil Úrad pre finančný trh SR a jeho dodatky v rokoch 2004 a 2008 schvaľovala NBS. Majetok družstva spravoval v zmysle Prospektu investície a na základe Zmluvy o riadení portfólia (ktorá bola prílohou Prospektu investície) Capitál invest, – obchodník s cennými papiermi – s licenciou Národnej Banky Slovenska – člen Bratislavskej burzy cenných papierov. Obchodník s cennými papiermi, prispieval do Garančného fondu investícii, čím mali byť chránené aj investície členov družstva ako klienta obchodníka. Manažment obchodníka aj družstiev bol poistený pre prípad manažérskej chyby v nadnárodnej poisťovni CHARTIS EUROPE.

Významným materiálom, ktorý informoval členskú základňu o výsledkoch a zámeroch bol pravidelný, štvrťročný časopis PODIELNÍK, ktorý pred tlačou musel byť posúdený a odobrený odborom dohľadu NBS. Logom družstiev bola silueta Kriváňa a heslo „investície srdca a rozumu.“ V tiráži časopisu bolo upozornenie, že družstvá sa riadia Prospektom investície, ktorý schválil Úrad pre finančný trh. Po včlenení ÚFT do Národnej banky Slovenska sa stala voči družstvám kontrolným orgánom Národná banka Slovenska. V rokoch 2007-8 NBS vykonala hĺbkovú kontrolu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý na základe Zmluvy o riadení portfólia družstiev investoval vklady členov družstiev do slovenských projektov napr. Odmínovacích systémov „Božena“, ktoré boli dodávané do štátov s vojnovými konfliktami (ich odovzdávania sa zúčastňovali Vaši predchodcovia páni prezidenti Schuster a Gašparovič) . Z našich vkladov sa postavili obytné domy v Bratislave, apartmány pre športovcov vo Vysokých Tatrách, vyrábalo sa športové auto ATAK, plánovala sa výroba elektriny z biomasy a pod. NBS pri svojej kontrole v roku 2007 zistila, že Capitál invest pri správe majetku družstva porušil Zákon o cenných papieroch, Prospekt investície, dobré mravy, Zmluvu o riadení portfólia. Za všetky porušenia uložila NBS obchodníkovi pokutu 300 000 Sk čim NBS preukázala, že dohliada nad činnosťou našich sporiteľných družstiev a umožnila obchodníkovi pokračovať v správe majetku družstiev ďalej. V roku 2008 NBS udelila obchodníkovi vyšší stupeň licencie pre správu klientského majetku – riadenie portfólia a v zmysle toho bol upravený Prospekt investície opätovne schválený NBS. O rok neskôr obchodník k 30. marcu 2010 vypovedal družstvu Zmluvu o riadení portfólia, portfólio neodovzdal a k 30.4. 2010 ukončil s družstvom spoluprácu, čím družstvo úplne paralyzoval. Družstvo ostalo bez majetku, a bez prostriedkov. NBS odobrala licenciu obchodníkovi až v marci 2011 po krachu PDSI. Potvrdila sa domnienka, že základnými príčinami krachu PDSI a dcérskych družstiev bola chybná investičná politika obchodníka s cennými papiermi, personálne zlyhanie obchodníka s cennými papiermi a nedostatočná kontrola zo strany NBS a najmä nevyvodenie dôsledkov z chýb obchodníka zistených uňho pri dohľade.

Vážený pán prezident obraciame sa na Vás po štyroch neúspešných rokoch nášho zápasu za vrátenie vkladov členom družstva.

Okresný aj Krajský súd Bratislava prijali uznesenie, že činnosťou obchodníka s CP vznikla družstvu škoda, súdy vydali predbežné opatrenie obchodníkovi na zákaz nakladania s jeho majetkom, čím sa stal insolventný. Družstvá požiadali NBS o vyhlásenie insolventnosti obchodníka, avšak NBS žiadosti nevyhovela. Družstvá sa obrátili na Garančný fond investícii SR o náhradu škody na základe vyhlásenia insolventnosti obchodníka Okresným súdom. Garančný fond žiadosti družstiev nevyhovel, ani na prvú žiadosť, ani na urgenciu. Družstvo aj členovia družstva sa individuálne obracali na poisťovňu Chartis EUROPE, ktorá hľadala dôvody, prečo poistnú zmluvu neplniť a náhradu škody nevyplatiť. Bez odozvy ostala Petícia členov družstva na Guvernéra NBS, nepomohli listy predsedovi vlády. Preto predstavenstvo družstva podalo niekoľko súdnych žalôb, na SR zastúpenú NBS, na Garančný fond investícií SR, na poisťovňu Chartis EUROPE, na obchodníka s cennými papiermi, ktoré dodnes „ležia“ na okresnom súde. Družstvom boli podané trestné oznámenia na obchodníka a členov jeho predstavenstva, na ktoré doteraz taktiež nebola žiadna reakcia. Na základe podania veriteľov bol vyhlásený konkurz na majetok družstva. Správca konkurznej podstaty na schôdzi veriteľov družstva väčšinu pohľadávok poprel. Okamžite sme začali podávať incidenčné žaloby, ktoré v počte vyše 2500 dodnes ležia nepohnuté na okresnom súde Bratislava 1. Správca konkurznej podstaty nás zastupuje v žalobe proti SR zastúpenej NBS na okresnom súde, ktorý po 7 pojednávaniach zamietol žalobu. Očakávame pojednávanie na krajskom súde. a prípadne už i na najvyššom súde.

Zúfalí členovia podali vyše 800 individuálnych žalôb na SR zastúpenú NBS ešte v rokoch 2011- 2012. Niektorí sudcovia ešte do dnešných dní „nestihli“ ani žaloby preštudovať, preto nevytýčili pojednávania. Tí, ktorí pojednávania vytýčili všetky žaloby zamietli na základe rôznych obštrukcii najmä zo strany NBS. Zástupcovia NBS i sudcovia „obviňujú“ členov, že investovali do družstva, ktoré bolo pod kontrolou NBS, s vkladmi pod ochranou  Garančného fondu investícii SR, poistené v poisťovni Chartis EUROPE, spravované licencovaným obchodníkom s cennými papiermi, pričom si neuvedomujú, že sme boli jediným mimobankovým subjektom dohliadaným tak, ako sú dohliadané akékoľvek iné inštitúcie Finančného a kapitálového trhu. Všetky naše intervencie smerujúce k štátnym inštitúciám ostali nevypočuté. Ani intervencia bývalého kancelára prezidentskej kancelárie, akademika Čiča ku guvernérovi NBS Doc. Makúchovi nebola vypočutá. Zdá sa že v tejto situácii, keď nie sú ochotné pomôcť slovenské orgány, nebudeme mať iné východisko ako sa obrátiť na medzinárodné inštitúcie. Nebola by to dobrá vizitka pre Slovensko, v ktorom investori napriek dodržaniu zákonných noriem nemajú ochránený svoj majetok.

Súbežne s naším úsilím o náhradu škody, ktorú sme utrpeli ako členovia družstva prebieha policajné vyšetrovanie, ktoré má zistiť pôvodcov škody. Dúfame, že o pravde rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Táto skutočnosť nevylučuje okamžitú náhradu škody pre nás, ktorí nemáme ani najmenší podiel na krachu PDSI. Sme za spravodlivé potrestanie vinníkov, ale to nevylučuje náhradu škody od štátnych inštitúcií, ktoré mali plniť svoje funkcie vyplývajúce z hore uvedených dokumentov.

Vážený pán prezident, my ako zúfalí veritelia PDSI sme založili občianske združenie Veritelia PDSI, lebo sme nespokojní s prácou súdov, s ľahostajnosťou štátnych orgánov vrátane NBS, s ľahostajnosťou súčasného vedenia Matice Slovenskej a osobne jej predsedu Ing. Tkáča, bývalého vedúceho pracovníka NBS, ktorý ako jeden z nás ,členov PDSI bol garantom správneho investovania, čo dokumentoval v desiatke odborných článkov publikovaných v PODIELNÍKU. V roku 2000 sme už boli väčšinou dôchodcovia. Dnes stovky bývalých členov už majú pamätníky na cintorínoch a peniaze, ktoré si sporili na starobu, dnes niekto beztrestne užíva, lebo právo a spravodlivosť na Slovensku ťahá za kratší koniec. Uvedomujeme si, že Váš úrad nemôže okamžite rozhodnúť v náš prospech , ale Vy určite sa budete môcť spýtať kompetentných či rozhodnú až vtedy, keď zomrie posledný člen družstva, ktorý uveril národným tradíciám, Matici Slovenskej, garancii štátnych orgánov deklarovaných v hore uvedených dokumentoch a investoval väčšinou svoje skromné úspory v prospech rozvoja Slovenska.

Do pozornosti by sme Vám radi dali podobný prípad v Českej republike, kde boli sporitelia v skrachovaných sporiteľných družstvách – „kampeličkách“ odškodnení štátom. Prostriedky na kompenzáciu boli získané emisiou štátnych dlhopisov.

Vážený pán prezident, obraciame sa na Vás s dôverou tiež preto, lebo dúfame, že u vás nájdeme pochopenie ako u človeka so zmyslom pre filantropiu a humanitu. Dovoľujeme si Vám tiež priložiť len niekoľko dokumentov, ktoré potvrdzujú našu zúfalú situáciu. Máme za to, že našim listom sme nevyčerpali celú problematiku a preto si dovoľujeme vás zároveň rovnako požiadať o krátke prijatie.

S hlbokou úctou,

Z poverenia Rady veriteľov PDSI

Filip Hochel, predseda

Peter Valo, podpredseda

Tento obsah bol zaradený v Vstupná stránka. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 reakcie na List prezidentovi zo dňa 29.10.2014

 1. Eduard Oravec povedal:

  Celý príbeh členov PDSI je dôkazom toho,že v tejto republike neplatia žiadne zákony,ktoré by chránili obyčajného človeka.Ved nie je možné ,by sa nikto z kompetentných nezastal ľudí, väčšinou dôchodcov,ktorí investovali svoje prostriedky spôsobom,ktorý bol odobrený NBS.To by sa nemalo stať v právnom štáte aj ked vymožiteľnosť práva je našou slabinou.Ved štyri roky je dostatočne dlhá doba,aby súdy dospeli k nejakému názoru.Myslím si,že táto kauza je dostatočne známa a citlivá, aby sa k nej vyjadrili aj naši politici, konkrétne aj súčasní vládni činitelia.Ved obrať ľudí o takmer 25 milionov eur to už nie je maličkosť.Zaujímal by ma aj názor pána premiéra.

 2. Eva Smreková povedal:

  Veľmi verím a dúfam, že p.prezident sa bude zapodievať našou žiadosťou o vrátenie
  investovaných finančných prostriedkov.
  Som dôchodkyňa a všetky naše úspory s manželom sme vložili do PDSI.
  Môj manžel zomrel a keďže som ostala úplne bez peňazí, musela som si
  financie na pohreb a malý pomník požičať od mojich detí.
  Ako sa dá vysvetliť, že naše uložené úspory nemôžeme použiť ani na vlastný
  pohreb?
  Napriek všetkému verím ešte na spravodlivosť.

Pridaj komentár