Združenie veriteľov PDSI

Vážení veritelia PDSI,

dovoľujeme si vás informovať, že veritelia PDSI založili dobrovoľné občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-411 60 k 28.3.2013, pod názvom: Združenie veriteľov PDSI (ďalej len „Združenie“). Naše nové Združenie vzniklo ako reakcia na vývoj udalostí v ostatnom čase, akými sú faktický zánik všetkých orgánov družstva PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 784 717, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 383/B (ďalej len „PDSI“), vrátane Rady členov, postup správcu pri uznávaní (resp. neuznávaní) pohľadávok bývalých členov, nečinnosť veriteľského výboru, neobjektívna interpretácia faktov a udalosti v našich médiách, špekulácie, nedostatok informácií a pod.

Vzniku Združenia napomohli, najmä neformálne stretnutia a aktivity bývalých členov usilujúcich o objektívne zastupovanie všetkých veriteľov PDSI a členov dcérskych družstiev. Preto si zakladajúci členovia Združenia zobrali za svoje, najmä nasledovné ciele: zadosťučiniť spravodlivosti, informovať veriteľov o skutočných výsledkoch činnosti orgánov polície a súdov, napomáhať objektívnemu informovaniu o prípade PDSI, zastupovať objektívne záujmy veriteľov PDSI, ktorými sú, ako veríme, vrátenie finančných prostriedkov vložených do PDSI svojim majiteľom.

Založenie Združenia nám umožnilo užívať právnu subjektivitu pomocou, ktorej môžeme efektívnejšie a aktívnejšie komunikovať s inštitúciami zaoberajúcimi sa prípadom PDSI. Zakladajúcimi členmi Združenia sa stali dlhoroční podielnici PDSI pán Michal Antal pán Filip Hochel, pán Dezider Kóňa, pán Jaroslav Korbíni, a pán Peter Valo. Výkonným orgánom Združenia je Rada Združenia, ktorá je zložená zo zakladajúcich členov a môže byť doplnená. Za predsedu Rady Združenia bol zvolený Mgr. Filip Hochel, za podpredsedu bol zvolený Ing. Peter Valo. Najvyšším orgánom Združenia je Zhromaždenie. Kontrolným orgánom Združenia je Revízor.

Združenie bolo založené na dobu neurčitú, najmä však na čas potrebný pre odškodnenie veriteľov PDSI, ale taktiež ostatných dcérskych, resp. sesterských družstiev PDSI, a to Dolárového družstva slovenské investície, Eurodružstva slovenské investície a Sporiteľného družstva stred BB. Za tým účelom Združenie sa bude usilovať o využitie všetkých dostupných domácich aj medzinárodných právnych prostriedkov ochrany a presadenia práv svojich členov a veriteľov PDSI.

Združenie bude spolupracovať aj so všetkými advokátskymi kanceláriami, ktoré zastupujú záujmy veriteľov PDSI v konkurze alebo pri incidenčných a individuálnych žalobách, ako aj s inými odborníkmi a bežnými ľuďmi, ktorí majú vôľu pomôcť naším záujmom a budúcim aktivitám.

Združenie je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, čo znamená, že ktoréhokoľvek záujemcu radi privítame v našich radoch, aby sme tak posilnili presadenie našich záujmov. Členom združenia sa môžu stať záujemcovia (obyčajní ľudia aj spoločnosti) po vyplnení a zaslaní písomnej prihlášky, ktorá bude k dispozícii na stránke Združenia a rozhodnutia Rady Združenia.

Vstupný členský príspevok fyzickej osoby je symbolický, minimálne je však vo výške 5 EUR. Vstupný členský príspevok právnickej osoby je minimálne vo výške 100 EUR. Uhradenie vyššej než minimálnej sumy vstupného členského príspevku je dobrovoľné.

Týmto vás pozývame do našich radov, do komunikácie s nami. Budeme vám vďační za podnety, myšlienky smerujúce k naplneniu cieľov Združenia.

Z ekonomických dôvodov plánujeme komunikovať so svojimi členmi a sympatizantmi, predovšetkým formou internetu a elektronickej pošty. Veríme, že pomocou internetu vám dokážeme priniesť žiadané informácie o tom, čo vás najviac zaujíma. Z tohto dôvodu, sme sa rozhodli vytvoriť web stránku pod názvom www.veriteliapdsi.sk, na ktorej budeme pravidelne zverejňovať dokumenty a materiály dôležité pre informovanosť nás veriteľov PDSI, ako i širokej verejnosti. Na emailovú adresu Združenia veritelia@pdsi.sk neváhajte posielať vaše otázky, myšlienky a podnety, ktoré môžu napomôcť nám všetkým.

***

Niekoľko faktov

– veriteľský výbor v konkurze PDSI je pasívny až nečinný,

– média o  konkurze PDSI informujú verejnosť neobjektívne, tendenčne, bez záujmu o fakty, ale predovšetkým na ujmu a škodu veriteľov,

– inštitúcie v ktorých kompetencii je riešenie prípadu PDSI sú málo aktívne a nepružné,

– inštitúcie zodpovedné za situáciu nejavia ochotu pomôcť pri riešení,

– väčšina veriteľov PDSI je do dnešného dňa bez právnej pomoci,

– veritelia PDSI majú nedostatok informácii, sú účelovo zavádzaní, rozdeľovaní a bezradní.

Prečo my?

– vyhlásením konkurzu na PDSI stratili svoje kompetencie, teda fakticky zanikli všetky orgány PDSI vrátane Rady členov a spoločné záujmy veriteľov PDSI nikto nesleduje a nepresadzuje,

– záujmy veriteľov sú zo strany správcu konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) nedostatočne a nedôsledne zastupované a obhajované,

– postup správcu pri uznávaní pohľadávok je účelový, špekulatívny a neobjektívny.

Naše ciele

– napomáhať k prinavráteniu vkladov členov a veriteľov do PDSI a jeho dcérskych družstiev,

– zastupovať záujmy veriteľov PDSI a členov dcérskych a sesterských družstiev,

– napomáhať k objektívnemu informovaniu verejnosti o prípade PDSI,

– napomáhať k objektívnemu zisteniu príčin úpadku PDSI ,

– informovať veriteľov PDSI o výsledkoch činnosti orgánov činných v trestnom konaní a orgánov štátnej správy, ako aj činnosti Združenia,

– zastupovať a chrániť záujmy členov Združenia,

pristupovať k poškodeným veriteľom PDSI ľudsky.

O aktuálnej situácii okolo PDSI

Za pozitívum možno považovať prebiehajúce súdne pojednávania v individuálnych žalobách jednotlivých veriteľov PDSI o náhradu škody proti SR zastúpenej NBS na Okresnom sude Bratislava 1. Individuálne žaloby vzhľadom na neodborný postup správcu pri vedení konkurzu možno považovať za nevyhnutnú, aj keď veľmi komplikovanú a náročnú cestu k späťzískaniu finančných prostriedkov vložených do PDSI. Cestou individuálnych žalôb postupuje približne 850 veriteľov PDSI. Výhodou individuálnych žalôb je, že ich výsledok nie je závislí od výsledkov konkurzu a správca na ne nemá žiadny právny dosah. Ich výsledok je závislý na preukázaní zodpovednosti NBS za vznik a neriešenie situácie v PDSI a u obchodníka s cennými papiermi Capital Invest, s ktorým PDSI spolupracovalo. Individuálnou žalobou sa uchádzajú o náhradu škody veritelia PDSI, bez ohľadu na to, či svoje pohľadávky do konkurzu prihlásili alebo nie, a taktiež bez ohľadu či správca pohľadávky uznal alebo nie. V rámci individuálnych žalôb boli ako svedkovia vypočuté bývalé predstavenstvo PDSI: Ing. Zdeněk Jurica, Ing. Robert Rezek, Adriana Darovcová a taktiež správca. Individuálne žaloby momentálne pojednáva 9 sudkýň a 1 sudca z celkových 16 pridelených sudcov, medzi ktorých boli rozdelené žaloby o náhradu škody. Vynesenie právoplatných rozsudkov sa očakáva v priebehu budúceho roka.

Súčasne na Okresnom súde Bratislava I prebiehajú incidenčné žaloby, ktoré veritelia museli podať z dôvodu nezákonného a účelového postupu správcu, a to za účelom dosiahnuť uznanie správcom popretých pohľadávok. Incidenčnou žalobou sa má docieliť rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní pohľadávok, ktoré správca poprel ešte v auguste roku 2011 a do dnešného dňa nebol ochotný napriek nesporným dôkazom o existencií prevažnej väčšiny pohľadávok uznať.

Na súde súčasne prebieha súdne konanie PDSI o náhradu škody proti SR zastúpenej NBS na základe žaloby, ktorú podalo bývalé predstavenstvo PDSI, a v ktorom konaní PDSI zastupuje správca prostredníctvom ním jednostranne vybranej advokátskej kancelárie TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava. V rámci tohto konania bolo doteraz 5 pojednávaní, ktoré zakaždým skončili odročením z dôvodu zhromažďovania ďalších dôkazných materiálov. Pojednávania sú verejné, takže kto má záujem a čas môže sa ich zúčastniť. Sudkyňa prevzala do spisu výpovede svedkov z procesov individuálnych žalôb. Členovia Rady združenia sa zúčastňujú týchto pojednávaní a zhodli sa v názore, že zastupovanie zo strany danej advokátskej kancelárie je neuspokojivé, a to aj z dôvodu, že sa niektorých pojednávaní v minulom roku o danej žalobe, v ktorej PDSI žiada od NBS zaplatenie viac než 63 miliónov EUR, opakovane zúčastňovala iba advokátska koncipientka danej kancelárie TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., pričom sa ich nikdy nezúčastnil samotný advokát Tomáš Kušnír. Podľa platných advokátskych predpisov má pritom advokát povinnosť vždy pred rozhodnutím, či poverí zastúpením advokátskeho koncipienta, starostlivo uvážiť, či je možné s ohľadom na doterajší priebeh praxe koncipienta a s prihliadnutím k povahe veci zodpovedne očakávať, že zastúpenie bude vykonané na žiaducej odbornej úrovni.

Okrem žaloby na SR zastúpenej NBS bývalé predstavenstvo PDSI podalo žalobu aj na Garančný fond investícii SR, Poisťovňu Chartis Europe, obchodníka s cennými papiermi CAPITAL INVEST,o.c.p.,a.s. a jej štatutárnych zástupcov a na spoločnosť LOGRACO, a.s. V týchto žalobách sa pojednávania zatiaľ nezačali, z dôvodu, že správca nepokračoval v podaných žalobách..

Kontakt:

Združenie veriteľov PDSI

so sídlom Moyzesova 3, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

Bankové spojenie: 5042476691/0900

e-mail: veritelia@pdsi.sk

web: www.veriteliapdsi.sk

Za združenie veriteľov PDSI:

  pdsi-podpisy2

Tento obsah bol zaradený v Vstupná stránka. Zálohujte si trvalý odkaz.

12 reakcií na Združenie veriteľov PDSI

 1. Viktor Markech, Ing povedal:

  Chcem sa prihlásiť, nemám prihlášku,, môžem poprosiť? Aj pre manželku, čiže 2 krát.
  Vyplnené odnesiem osobne na uvedenú adresu. Ďakujem.

 2. Miroslav Vallo povedal:

  Oceňujem aktivitu tohoto druhu, považujem ju za veľmi užitočnú, najmä po skúsenostiach z poslednej schôdzi veriteľov. Ak je možné, prosím o informáciu ako postupuje kancelária FUTEJ a spol.(JUDr.Grígel) v tejto veci, pretože oni na poslednej schôdzi veriteľov sľubovali, že podniknú právne kroky proti správcovi, že neuznal oprávnené nároky veriteľov a tým neumožnil účasť veriteľom na schôdzi pri hlasovaní o ponechaní správcu alebo o jeho odvolaní.
  Som Vám vďačný za akékoľvek informácie týkajúce sa problematiky našich prostriedkov vložených do PDSI. Zároveň Vám oznamujem, že som ochotný aktívne sa podielať na akciách, ktoré budete organizovať v prospech veriteľov PDSI.
  s pozdravmi M.Vallo

  • Ivan Michalík povedal:

   Dobrý deň prosím Vás ak máte informáciu ako postupuje správca poprípade veriteľský výbor ohľadne konkurzu na majetok družstva lebo individuálne žaloby voči SR zastúpenej NBS boli Okresným súdom Bratislava I a následne Krajským súdom zamietnuté. Ďakujem

 3. Vladimír Ivanič povedal:

  Chcem verit,že aspon cast penazí dostaneme spaˇt

 4. Melcer Eduard povedal:

  Vážený.Zasielam prihlášku za člena Združenie veriteľov PDSI.
  „Symbolický“ vstupný členský príspevok zasielam šekom.
  Pozdravuje a želá veľa úspechov
  Eduard Melcer,Bánovce nad Bebravou

 5. Karšňák Ľudovít povedal:

  Prihlášky boli zaslané poštou na vami uvedenú adresu dňa 27.06.2013.
  Zásielka sa nám vrátila 19.07.2013-neprebratá v odbernej lehote.
  Prosím o vyjadrenie sa.Týka sa to piatich členov.

  S pozdravom
  dňa:02.09.2013
  hod.:10:20

  • OZ VPDSI povedal:

   Dobry den p. Karsnak,

   chcel by som Vas informovat ze Obcianske zdruzenie veritelov PDSI si prebera postu pravidelne kazdy tyzden na adrese svojho sidla na Moyzesovej v Bratislave.

   Napriek tomu je vsak mozne ze posta/postarka zle ulozila zasielky na poste tak, ze ich nebolo mozne na poste najst. Nechceme sa tu vyhovarat na sluzby posty, ale uz sa nam to bohuzial so zasielkami stalo.

   V kazdom pripade sa ospravedlnujeme za tuto neprijemnost najskor nezapricinenu nasou stranou. Prosim poslite zasielku este raz a verim ze vsetko bude v poriadku.

   S pozdravom,

   Filip Hochel
   Predseda Rady OZ

 6. Ján Šúry povedal:

  Dobrý deň, prosím o oboznámenie s výsledkom súdneho pojednania ktoré malo by v tomto septembri.Obraciam sa na Vás ako člen združenia-dúfam,že moja prihláška bola Vám doručená /čítam,že nie vždy sa podarí doručiť poštou/,poslal som aj príspevok finančný – 5 EUR.

 7. Ľudovít Havlovič povedal:

  Prosím o zaslanie 5 prihlášok za členov združenia veriteľov PDSI, jedná sa o členov
  mojej rodiny (manželky a troch vnúčať). Finančný príspevok za nás zašlem složenkou.

Pridaj komentár